விடுபட்டிருந்த ஐந்தாம் பொத்தானுக்காய் நிராகரிக்கப்பட்டிருந்தது ஒரு சட்டை உள்புறமாய் ஊக்கு குத்திவிட்டும் காலர் பொத்தானைப் பெயர்த்த...

பொத்தான்

விடுபட்டிருந்த
ஐந்தாம் பொத்தானுக்காய்
நிராகரிக்கப்பட்டிருந்தது
ஒரு சட்டை

உள்புறமாய்
ஊக்கு குத்திவிட்டும்

காலர் பொத்தானைப்
பெயர்த்துக் கட்டியும்

கால்சட்டைக்குள்
செருகிவிட்டு மறைத்தும்

அச்சட்டைக்குள்
நுழையத் துவங்குகிறார்கள்
பொருத்தமானவர்கள்

முதல் மூன்றுடன்
முழுதும் மறைந்து போக
அவ்வைந்தாம் பொத்தான் குறித்த
யாதொரு பிரக்ஞையுமற்றுத்
திரிந்தது
யாசகம் பெற்ற குழந்தை

Instant print I may be old fashioned, 'digital is great, but papers are perfect'.  The l...

Tea Leaves #8

Instant print
I may be old fashioned, 'digital is great, but papers are perfect'.  The love for instant cameras started from good old toddler days.  A portrait peeping out in a minute is an unmatchable joy.  If you are with me on this, then take these picks.
As the name suggests, 'Fujifilm instax mini 90 neo' is classic. The brown coloured piece is just what you wanted. Retro looks with a view finder, bulb exposure and quite a few modes, eyes in a party can't give a miss. 150$ won't burn your pocket too. Only trouble is that it lacks any digital capacity. You can't store anything, but to shoot and print. Also, mind, the cost per print can be 20 Indian rupees per picture!
My vote though is reserved for the upcoming ' Polaroid Snap' an instant and digital camera from a company that just revived itself from bankruptcy. This one will hit the stores in four colours, print using Zero-ink technology (seriously! no ink, but heat activation of colorized crystals on a paper..wow!) and can also store images you don't want in papers (though upto 32GB). The icing is, its only 99$ with a similar printing cost.

Imprint
Few characters have made lasting impressions in young minds like what Atticus Finch did in 'To kill a mockingbird'. The great father is back with his grown-up 'Scout' in Harper Lee's second release 'Go set a watchman'. Lee has come out of 55 years hiatus to publish this sequel. My wife bought one at once on glancing the back page which reads 'Every man's island, every man's watchman, is his conscience.'

Leaf
# Recent listening -  David guetta Dangerous
# Pic - Seoul (Pronounced Soul)

Smart watch I hope this title needs no introduction, at least after the much googled  apple &#...

Tea leaves #7

Smartwatch
I hope this title needs no introduction, at least after the much googled apple's announcement.  Two sizes, twenty models and nearly twenty thousand US dollars for a gold edition, apple is in its league for an April 24 release.  It is after all a watch that the Swiss doesn't give a miss. Tag Heuer signalled its intention of manufacturing an android luxury by Christmas. Period. But how many of us have heard of Pebble? They have already made two successful (really) smartwatches that run 7 days long without charging. (while apple, sony, samsung, moto 360 and all big boys could not make it to even second sun!).  Pebble time is their next gen colour screen model, to be rolled out in May-June for the Kickstarter backers. I will write about kickstarter some time later, but its okey for now to conclude saying, one such 179$ piece will soon get shipped to my address as well. 

Smart to watch
I wasn't sure about the choice when I planned to watch The imitation game. But "sometimes it is the movie no one imagines anything of that does the things no one can imagine". People and Press are all over Benedict Cumberbatch, the actor, for his portrayal of Alan Turing. No doubt he mesmerizes, but my crazy neurons caught Morten Tyldum instead, the director. Tyldum is a Norwegian, who turned  some English speaking heads with his Headhunters. I happened to watch this flick last weekend; not a Nolan-level, nonetheless a no-less oddball.  And then with The imitation game, he arrived scoring seven Academy award nominations. About the protogonist, Alan Turing, the father of computer science, who followed the fate of Oscar Wilde, I have no words except 'pure genius'.  Read this classic paper, as he writes to justify a computing machine, "For the present, I shall only say that the justification lies in the fact that the human memory is necessarily limited"

Leaf
# Pic: No match to view; but no match to this view @ World's highest cricket ground, Dharamsala.

கையுடைந்த கோப்பையில் நிரம்பிய தேநீர் நீ.. விரும்பி எடுப்போரையும் சுடுகிறாய் !

Tea Tumbler

கையுடைந்த
கோப்பையில்
நிரம்பிய
தேநீர் நீ..
விரும்பி எடுப்போரையும்
சுடுகிறாய் !

The Freig ht Flawless alone flies.  This is my first ever hands on with FedEx, or any intern...

TeA LeavEs # 6

The Freight
Flawless alone flies.  This is my first ever hands on with FedEx, or any international courier for that matter.  A little over 2 kg thing is being pigeoned for the past 3 days, with a tag of a potential bollywood film title 'Indianapolis to India'.  The convenient part of it being the mail i received on day 1 with the tracking number hyperlinked.  Just one click, and it shows you with minutes precision, the weight of it and the wait for it.  Hassle free!  And for those who are just ready to suspect me, before you have a go, visit here for the cargo.  Its really not late.  U could also pen your name on a new one paying 30$ less.  Just have to be as lucky as i am.
The Fright
 Let me amend it further; Flawless and Fearless fly.  On that day, Lance Klusener was flawless.  Steve Waugh was fearless.  English summer '99 witnessed a day which portrayed which one of the two prevailed.  However faint it sounds, Faith is the nearest i choose for the word Fearless.  Faith in self.  It remains the sole thing to lift you up when the scores are tied; and whenever the hands are tied.  Fright is death.  One thing goes right.  No coffin is air-tight.
Leaf
# Far from easy - Medicins Sans Frontiers (youtube)
# Waiting for a War horse ride
# Pic.: Remnants of Dharamshala diary